Влез в главен сайт

Общи условия

Условия за наемане/закупуване:

1. Личен разговор, всеобхватно и изчерпателно консултиране, допринасящи за вашия най-добър и практичен избор.

2. Изготвяне на индивидуална оферта, в която ще Ви предложим оптимални и различни решения.

3. Дискутиране на офертата при възникнали въпроси и неясноти.

4. Писмено потвърждаване на избрана от клиента поръчка.

5. Подписване на двустранен договор за наем/закупуване, изясняващ всички подробности като: продукти, оборудване към тях, цени и начин на плащане, срокове. В договора правата и задълженията, отговорностите на наемателя и наемодателя/ купувача и продавача ще бъдат ясно дефинирани. Всички договори са в писмена форма, съдържащи следните подробности:

5.1 Предмет и период на наемане/закупуване.

5.2 Място на изпълнение.

5.3 Условия и начин на плащане, включващи договаряне на процента авансово плащане и начисляване на законни наказателни лихви в случай на неговото забавяне по вина на наемателя/купувача.

5.4 Упоменаване на евентуални неустойки, които биват заплащани при случай на:

забавяне на доставка/монтаж от страна на наемодателя/продавача или забавяне на същите по вина на наемателя/купувача 6. Действително изпълнена поръчка

6.1. При извършване на :

монтаж/доставка и при наем/покупка, при демонтаж/прибиране на оборудване след приключване на наемния период се подписва приемно-предавателен протокол, в който се описва предмета на наем/покупка, както издаването и /или приемането им с /без забележки. При констатиране на евентуални щети те се описват в протокола. Протоколът следва да бъде разписан от двете страни. Правила за работа

1. Индивидуална консултация на всеки клиент.

2. Бързина и качество на обслужване.

3. Сигурност, качество на продуктите и услугите.